ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Deelname YU MAN RACE, KvK no. 55401651

 

ALGEMENE VOORWAARDEN YU MAN RACE

Deze Algemene voorwaarden zijn tweeledig:
A: Algemene voorwaarden individuele deelname aan de YU MAN RACE
B: Algemene voorwaarden voor Business Race en partners

 

A: ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE DEELNAME AAN DE YU MAN RACE

 

Artikel 1: Definities

1.1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Evenement: de in enig jaar te houden YU MAN RACE evenementen;
– Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement;
– Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;
– Organisator: YU MAN RACE B.V., gevestigd te (7441 BB) Nijverdal aan de Keizersweg 12A Bedrijf. Ingeschreven bij de KvK met nummer 55401651.

Artikel 2: Deelname

2.1.
Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.

YU MAN RACE THROWDOWN
Minimale leeftijd 14 jaar

YU MAN RACE HALF MARATHON
Minimale leeftijd 14 jaar

YU MAN RACE KIDS OBSTACLE RUN
1.5KM 4-8 jaar
3.0KM 9-12 jaar

YU MAN RACE OBSTACLE RUN
5KM: minimale leeftijd 12 jaar
10KM: minimale leeftijd 14 jaar
15KM en 21KM: minimale leeftijd 16 jaar

2.2.
De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.

 

2.3.
De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

2.4.
Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. Het is de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst tot 14 dagen voor het desbetreffende Evenement over te dragen aan een derde. Omschrijven van het startbewijs is daarvoor noodzakelijk. Hiervoor wordt 5 euro in rekening gebracht. Eventuele kosten voor bestelde extra’s en overige betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

2.5.
Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (bijv. wereldwijde pandemie) besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden, starttijden, datum en/of locatie van het Evenement te wijzigen. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden of te wijzigen doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

2.6.
Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoudt de Organisator zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1.
Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige, schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer en/of (andere)derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

3.2.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3.
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4.
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en beschikt over een zwemdiploma. Deelnemer verklaart dat hij aan deze eisen voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5.
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Portret- en imagerecht

4.1.
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal- en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar/hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden in reclame/online uitingen van derden.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1.
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot afgifte van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie van de Deelnemer.

5.2.
Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. Hiervoor is een privacyreglement opgesteld dat op de website is gepubliceerd, die u informeert over de procedure.

5.3.
De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie via (social)media, dagbladen en internet.

5.4.
De Deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s, video’s en resultaten kunnen worden gebruikt voor promotie van toekomstige Evenementen, zoals beschreven in artikel 4. Voor het gebruik van deze gegevens wordt geen vergoeding gegeven.

5.5.
De Privacyverklaring van de Organisator die op de website is gepubliceerd maakt integraal deel uit van de onderhavige Algemene voorwaarden.

Artikel 6: Toepasselijk recht en forumkeuze

6.1.
Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2.
Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN YU MAN RACE BEDRIJVEN EN PARTNERS 

Artikel 1: Definities

1.1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Evenement: de in enig jaar te houden YU MAN RACE Business Race evenementen.
– Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
– Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf, of door zichzelf, op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
– Organisator: de rechtspersoon (in deze YU MAN RACE B.V.) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van het Deelnemend Bedrijf wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Voorwaarden deelnemende Bedrijf

2.1.
Een Deelnemend Bedrijf dient een rechtspersoon te zijn, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven is geweest in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

2.2.
De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

Artikel 3: Deelnemers Deelnemend Bedrijf

3.1.
Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.

YU MAN RACE THROWDOWN
Minimale leeftijd 14 jaar

YU MAN RACE HALF MARATHON
Minimale leeftijd 14 jaar

YU MAN RACE KIDS OBSTACLE RUN
1.5KM 4-8 jaar
3.0KM 9-12 jaar

YU MAN RACE OBSTACLE RUN
5KM: minimale leeftijd 12 jaar
10KM: minimale leeftijd 14 jaar
15KM en 21KM: minimale leeftijd 16 jaar

3.2.
Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

3.3.
De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals wereldwijde pandemie) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

3.4.
De Organisator van het Evenement kan besluiten de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement te wijzigen.

3.5.
Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere starttijd, datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement en/of de inschrijfgelden, van welke aard ook.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1.
Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen/zaken en/of schade anderszins van de Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf en/of andere derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.

4.2.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade in het voorkomende geval uitkeert.

4.3.
De Deelnemer en het Deelnemende Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf een kopie van de relevante polis aan Organisator.

4.4.
Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5.
Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/of Deelnemende Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf een kopie van de relevante polis aan Organisator.

4.6.
Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 5: Portret- en imagerecht

5.1.
Deelnemer/Deelnemend bedrijf verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal – en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend bedrijf zichtbaar/hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden in reclame/online uitingen van derden.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1.
De door de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer/Deelnemend bedrijf verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot afgifte van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie van de Deelnemer.

6.2.
Het is de Deelnemer/Deelnemend bedrijf ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. Hiervoor is een privacyreglement opgesteld dat op de website is gepubliceerd, die informatie verstrekt over de procedure.

6.3.
De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie via (social)media, dagbladen en internet.

6.4.
De Deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s, video’s en resultaten kunnen worden gebruikt voor promotie van toekomstige run zoals beschreven in artikel 5. Voor het gebruik van deze gegevens wordt geen vergoeding gegeven.

6.5.
De Privacyverklaring van de Organisator die op de website is gepubliceerd maakt integraal deel uit van de onderhavige Algemene voorwaarden.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en forumkeuze

7.1.
Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2.
Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, die niet in  onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Whatsapp ons!
SCHRIJF JE NU IN!