Wedstrijdreglement

 1. Toepassing

Het wedstrijdreglement van de NLOSF is van toepassing behoudens voor zover daarvan in de algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement ligt bij de Organisator ter inzage en de relevante bepalingen worden door de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

 1. Indeling in categorieën

De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd.

Indeling:

Mannen 14 jaar en ouder voor de YU MAN RACE 5KM & 10KM
Vrouwen 14 jaar en ouder voor de YU MAN RACE 5KM & 10KM
Mannen 16 jaar en ouder voor de YU MAN RACE 15KM en 21KM
Vrouwen 16 jaar en ouder voor de YU MAN RACE 15KM en 21KM

De deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is.

 1. Prijzen per categorie
  Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille en mogelijk meer. Daarnaast zijn binnen iedere run prijzen voor de nummers 1 t/m 3 beschikbaar. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld. Een deelnemer van een bedrijventeam kan in aanmerking komen voor een individuele prijs.
 2. Vaststelling uitslag 
  De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende mat passage). Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.
 3. Wijze van voortbewegen
  Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours en de obstakels op de daarvoor bedoelde manier te overwinnen.
 4. Startpositie
  De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.
 5. Startnummers
  De Deelnemer ontvangt van de Organisator een enkelband waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient deze enkelband om de enkel te bevestigen volgens de daarvoor geldende manier zoals aangegeven door de organisatie. De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden ‘andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. ‘De Deelnemer wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de achterzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of uitgevallen zijn.
 6. Tijdregistratie
  De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van digitale tijdwaarnemingen van Mylaps. De organisatie kan alleen dan de tijd registreren indien de tijdsregistratie-chip op correcte manier wordt gedragen.
 7. Deadline/laatste loper
  De organisatie kan een deadline voor de laatste loper instellen.
 8. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
  De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. Daarnaast kan er op grond van medische overwegingen of in verband met het ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk worden geacht iemand te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen.
 9. Instructies wedstrijdleiding
  Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. Deelnemers aan het Evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.
 10. Overige bepalingen
  Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten spons, enzovoort) aan te nemen

– De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

– Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

– Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodaties niet door de Organisator bewaakt worden.

– Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

– De Deelnemer beschikt over een zwemdiploma en kan derhalve zwemmen.

– Het is de Deelnemer verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het Evenement. Tevens dient de Deelnemer zich goed voor te lichten over mogelijke schade die medicijngebruik kan opleveren. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per email gemeld worden aan de organisatie.

– Bij windkracht sterker dan 6 beaufort, bij windstoten harder dan 75 km/uur en/of bij onweer wordt het Evenement in eerste instantie uitgesteld. Gaandeweg wordt bekeken of het Evenement doorgang kan vinden of definitief afgelast dient te worden.

Whatsapp ons!
SCHRIJF JE NU IN!